Tin tức - Sự kiện

Phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng

Với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) thành ngành kinh tế quan trọng , tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững và phát triển  thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các hoạt động được triển khai nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển CNVH, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các Sở, ngành, thành phố, các quận, huyện trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động, sự kiện phát triển CNVH; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điểm sáng trong phát triển các lĩnh vực CNVH: mô hình cấp Thành phố; Sở ngành, quận, huyện, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Tích hợp các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ các Chương trình cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện các cam kết Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; Các chương trình, kế hoạch của Thành phố thực hiện Nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực phát triển CNVH, chiến lược phát triển văn hóa.
UBND Thành phố yêu cầu tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế tiềm năng (1) Du lịch văn hóa, (2) Thủ công mỹ nghệ, (3) Nghệ thuật biểu diễn, (4) Thiết kế, (5) Ẩm thực, (6) Phần mềm và trò chơi giải trí. Đồng thời quan tâm phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản, Thời trang… phấn đấu các ngành CNVH đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.
Nội dung Kế hoạch gồm: Nhiệm vụ tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa; Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Ứng dụng khoa học và công nghệ; Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa; Thu hút và hỗ trợ đầu tư; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; Triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo.
UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thông tin tuyên truyền, triển khai Nghị quyết, Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa của UBND Thành phố và địa phương tới các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Kế hoạch.
Chủ động phối hợp sở, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan thúc đẩy công tác phát triển sản phẩm, quản lý khai thác, liên kết phát triển các ngành CNVH trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật.
Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *