Văn hóa cơ sở

Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Việc xây dựng văn hóa được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương ở Sơn Tây đề cao và cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức…

10 năm qua, thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong phát triển văn hóa. Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: 100% thôn, tổ dân phố ở thị xã đã xây dựng quy ước, hương ước văn hóa. Công tác giữ gìn và phát huy giá trị các di sản, di tích Lịch sử – văn hóa và cách mạng trên địa bàn thị xã được thực hiện tốt. Sơn Tây hiện có 401 di tích, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có 244 di tích nằm trong danh mục kiểm kê di tích của thành phố.

Việc xây dựng văn hóa được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương ở Sơn Tây đề cao và cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.…

10 năm qua, thị xã có 3.616/5.370 ca hỏa đạt 67%, từ năm 2021 đến nay tăng lên 80-90%.100% trụ sở UBND thị xã và các xã, phường đã niêm yết Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Thị xã triển khai lắp đặt và duy trì hệ thống wifi miễn phí tại điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, phố đi bộ; xuất bản 3.000 cuốn “Cẩm nang du lịch Sơn Tây”; duy trì website du lịch Sơn Tây (dulichsontay.com); kết nối với website làng cổ Đường Lâm với Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch Hà Nội…

Ngày 7/6/2024, Thị ủy Sơn Tây đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021 với quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Coi trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế – xã hội bền vững, quan tâm phát triển để văn hóa gắn với du lịch.

Một Sơn Tây ngày càng đẹp nhưng vẫn giữ gìn được các giá trị văn hóa truyền thống

Xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TƯ, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…

Tại Hội nghị, đã có 25 tập thể, cá nhân được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, xây dựng và phát triển văn hóa.

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *