Tin ngành

Bộ VHTTDL phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác cán bộ”

Sáng14/3, tại khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Dự buổi Lễ còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt.

Buổi lễ nhằm phát động triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ thuộc chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2021, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều chương trình văn hóa, thể thao phải hoãn, hủy, hoạt động du lịch gần như “đóng băng”, đời sống của nhiều viên chức, người lao động ngành Văn hoá, Thể thao, Du lịch gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2021 “Năm xây dựng thể chế, chính sách”, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” theo tinh thần “kiến tạo” thông qua các công cụ pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Công tác phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương, với các địa phương được chú trọng hơn, triển khai thực hiện một cách thực chất. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc bước đầu tiếp tục được phát huy, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân rộng, nhân lên từ “sức mạnh mềm” của văn hóa. Các hoạt động thể thao, du lịch nội địa, thí điểm mở lại thị trường khách quốc tế từng bước được khôi phục, phát triển phù hợp với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Bước sang năm 2022, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, toàn Ngành Văn hóa cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trên tinh thần ấy, Bộ lựa chọn chủ đề công tác năm là “Năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, trong đó môi trường văn hóa là trọng tâm, là trung tâm để thúc đẩy cho phát triển của Du lịch. Bởi lẽ, sản phẩm của Du lịch đều mang đậm dấu ấn của văn hóa. Thể thao phát triển là vì con người. Xây dựng môi trường văn hóa phải tạo ra được sản phẩm là hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa, ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa… cùng với việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Về công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Bộ trưởng nêu bốn mục tiêu: Một là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ.

Hai là, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Bốn là, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo hướng thực chất, phát huy giá trị văn hóa của vùng, miền đa dạng nhưng nằm trong tính thống nhất của nội hàm tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Về công tác cán bộ, Bộ trưởng nêu 3 nhiệm vụ: Một là, thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành VHTTDL.

Hai là, kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành VHTTDL theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực quản lý, nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Khi nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trở thành thường trực, nền tảng văn hóa được hình thành tự nhiên, tự nguyện trong mỗi cộng đồng, trong mỗi gia đình, mỗi người thì khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm, phi văn hóa. Đó chính là biểu hiện thuyết phục nhất sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhận định.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp mà lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Kết quả, chất lượng của công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và công tác cán bộ trong giai đoạn mới không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của riêng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà phải có sự phối hợp, cộng tác của các cơ quan Trung ương, địa phương và toàn thể nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị và gia đình.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Ảnh: Nam Nguyễn

Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thăm mô hình nhà văn hoá và tặng quà tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

V.H

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *