Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
683/QĐ-BVHTTDL 20190228 Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức và điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ III, Hà Nội 2018
51/2018/QĐ-TTg 20181225 Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021
149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
153/2018/NĐ-CP 20181107 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
152/2018/NĐ-CP 20181107 Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
111/2018/NĐ-CP 20180915 Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
2437/BTP-PBGDPL 20180704 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
167/2017/NĐ-CP 20171231 Quy định việc sắp xếp lại tài sản công
91/2017/NĐ-CP 20170731 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
08/2017/TT-BNV 20171215 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
10/2017/TT-BNV 20180301 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
39/2013/QH13 20131116 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
1992/QĐ-TTg 20171111 Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
27/2017/TT-BTTTT 20171115 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
32/2017/TT-BTTTT 20171115 Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước