Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
05/2020/TT-BKHĐT20200630 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
2020/QĐ-UBND20200612Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội
2120/QĐ-UBND20200525V/v công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".
12/2020/TT-BTTTT20200529V/v hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.
62/2020/NĐ-CP20200601V/v vị trí việc làm và biên chế công chức.
62/KH-UBND20200324V/v phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
30/2020/NĐ-CP20200305Về công tác văn thư
1133/BYT-MT20200309Hướng dẫn phòng chống COVID 19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động
30/2020/NĐ-CP20200305Nghị định Quy định về công tác văn thư (thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010)
01/2020/TT-BTP20200303Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
26/2020/NĐ-CP20200228Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
85/2019/TT-BTC20191129Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
10/2019/TT-BNV20190802Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
12/2019/TT-BNV20191104Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
2750/QĐ-BVHTTD20190807Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch