Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12/2021/TT-BVHTTDLHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
89/2021/NĐ-CP20211018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
07/2021/TT-TTCP20211001Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
11/2021/TT-BVHTTDL20211006Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
04/2021/TT-TTCP20211001Quy định quy trình tiếp công dân
10/2021/TT-BVHTTDL20211228Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
09/2021/TT-BVHTTDL20210922Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
07/2021/TT-BVHTTDL20210908Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao
65/2021/TT-BTC20210729Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
06/2021/TT-BVHTTDL20210722Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
03/2021/TT-BNV20210629Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
02/2021/TT-BTTTT20210621Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)
37/2021/NĐ-CP20210329Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
40/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
780/QÐ-BVHTTDL20210305Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch