Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1242/QÐ-BVHTTDL20230515Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình
1101/BCA-QLHC20230419V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID
04/2023/TT-BVHTTDL20230404Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời
05/TT-BVHTTDL20230405Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo
01/2023/TT-BVHTTDL20230221Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
3684/QĐ-BVHTTDL20221230Vv công bố TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
131/2022/NĐ-CP20221231Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
17/2022/TT-BVHTTDL20221227Quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
16/2022/TT-BVHTTDLQuy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
1520/QĐ-TTg20221209Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
974/VHCS-QCTT20221103Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952
11/2022/TT-BVHTTDL20221103Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
10/2022/TT-BVHTTDL20221028Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
07/2022/TT-BVHTTDL20221025 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
67/2022/NĐ-CP20220921Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh