Văn hóa cơ sởHuyện Gia Lâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

TTHC ngày càng được minh bạch, công khai, thời gian giải quyết được rút ngắn, đã đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 71/303 TTHC, đạt tỷ lệ 23,43%.

Năm 2017, công tác cải cách TTHC luôn được UBND huyện Gia Lâm xác định là khâu quan trọng, đột phá trong công tác CCHC. Việc rà soát, thống kê các TTHC được các cấp có thẩm quyền tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được những chuyển biến tích cực.

Năm 2017, huyện Gia Lâm đã tập trung rà soát văn bản nhằm phát hiện những, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc hết hiệu lực để kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ. Trong cải cách tổ chức bộ máy, huyện đã ban hành 12 quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn; 3 quyết định quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp sau khi sáp nhập. Trong năm, UBND huyện đã ban hành quyết định ghép các Ban chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, số lượng Ban chỉ đạo giảm từ 40 xuống còn 25 Ban chỉ đạo. Đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 09 cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp và UBND xã, thị trấn.

Về cải cách hành chính, qua rà soát, năm 2017, cấp huyện đã tăng 24 TTHC; cấp xã tăng 01 TTHC. Cấp huyện đơn giản hóa được 71 TTHC, cấp xã đơn giản hóa mỗi đơn vị ít nhất 17 TTHC. Kết quả, tổng số TTHC giải quyết của cấp huyện là 303 TTHC, của cấp xã, thị trấn là 155 TTHC.

Huyện đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ làm thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do Thành phố giao đối với các TTHC lĩnh vực khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, giám hộ, cấp trích lục hộ tích cấp huyện và cấp xã. Đã thực hiện được 23 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, gồm 10 TTHC cấp huyện và 13 TTHC cấp xã.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa 17 xã, thị trấn, tăng 7 xã, thị trấn so với thời điểm năm 2016. Kết quả, năm 2017, tại huyện đã tiếp nhận 9.435 hồ sơ, giải quyết được 8.905 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,38%, trong đó, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,89%, thu hơn 365,150 triệu đồng tiền phí và lệ phí. Tại các xã, thị trấn đã tiếp nhận 141.034 hồ sơ, giải quyết được 132.941 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,26%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,43%, thu hơn 769 triệu đồng tiền phí và lệ phí. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu lãnh đạo đơn vị chậm thực hiện thư xin lỗi công dân, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đồng thời thực hiện đúng quy định. Năm 2017, UBND huyện đã thực hiện xin lỗi đối với 9/9 hồ sơ chậm giải quyết, chỉ đạo UBND xã thực hiện xin lỗi đối với các trường hợp chậm, muộn theo quy định.

Song song với đó, huyện đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử. Thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm kỷ cương hành chính”, huyện đã tổ chức 5 hội nghị quán triệt quy tắc ứng xử tới 100% cán bộ, công chức, người lao động tại UBND huyện, xã, thị trấn và ký cam kết thực hiện nghiêm túc năm kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của CB, CC tại đơn vị đối với 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, thị trấn.

Đáng chú ý, công tác hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng CNTT được triển khai đồng bộ. Theo đó, từ ngày 1/3/2017, các phòng, ban, đơn vị của huyện và 22 xã, thị trấn, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ. Đến nay, số văn bản chuyển nhận qua phần mềm là 23.400 văn bản đi và 6.669 văn bản đến. Đồng thời, đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2017. Hiện nay, tại cấp huyện có 100% số TTHC được xây dựng theo ISO 9001:2008; tiến hành rà soát, xây dựng 155 TTHC thực hiện tại cấp xã. Huyện Gia Lâm đã tự chấm điểm CCHC được 63,25/67 điểm; tiến hành khảo sát sự hài lòng của các nhân, tổ chức đối với dịch vụ công của bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn làm căn cứ xác định chỉ số CCHC năm 2017 của UBND xã, thị trấn trên địa bàn.

Năm 2018, với việc xác định thực hiện CCHC theo hướng “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị huyện Gia Lâm”, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Chỉ đạo, rà soát và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, đồng thời, xây dựng và triển khai Đề án xác định chỉ số CCHC của xã, thị trấn giai đoạn 2018-2020. Triển khai tổ chức thực hiện việc khảo sát nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, đặc biệt là trong việc thực thi công vụ; thực hiện quy trình nội bộ, quy trình giải quyết TTHC; giao tiếp ứng xử… Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Huyện cũng rà soát, đơn giản hóa TTHC của cấp huyện và cấp xã, thị trấn, công bố, niêm yết TTHC kịp thời, đảm bảo theo quy định, hoàn thiện và đưa quy trình nội bộ, quy trình phối hợp và liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết, chú trọng tập trung các lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: Đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh công khai, minh bạch hóa các TTHC.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, trong thực hiện công tác CCHC; hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3, 4; đảm bảo tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt từ 40-50%.

Lam Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *