Văn bản: 1305/QĐ-UBND

Số ký hiệu 1305/QĐ-UBND
Ngày văn bản 21/03/2019
Ngày ban hành 21/03/2019
Người ký duyệt Chủ tịch UBND TP
Tệp đính kèm 1305 TP khen ĐHTT 8
Trích yếu nội dung Khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ Đại Hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội 2018

Văn bản: 51/2018/QĐ-TTg

Số ký hiệu 51/2018/QĐ-TTg
Ngày văn bản 25/12/2018
Ngày ban hành 25/12/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ
Tệp đính kèm 51.signed
Trích yếu nội dung Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021

Văn bản: 166/2018/NÐ-CP

Số ký hiệu 166/2018/NÐ-CP
Ngày văn bản 25/12/2018
Ngày ban hành 25/12/2018
Tệp đính kèm nđ 166 -1546396929657
Trích yếu nội dung Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Văn bản: 4660/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4660/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 18/12/2018
Ngày ban hành 18/12/2018
Tệp đính kèm qđ 4660-1546481226923
Trích yếu nội dung Đính chính Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném

Văn bản: 4659/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4659/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 18/12/2018
Ngày ban hành 18/12/2018
Tệp đính kèm qđ 4659-1546480947367
Trích yếu nội dung Đính chính Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin

Văn bản: 4603/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4603/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 17/12/2018
Ngày ban hành 16/06/2019
Người ký duyệt 17/12/2018
Tệp đính kèm qđ 4603-1545890449165
Trích yếu nội dung Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Văn bản: 4544/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4544/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 16/06/2019
Ngày ban hành 16/06/2019
Tệp đính kèm
Trích yếu nội dung Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ

Văn bản: 119/2018/TT-BTC

Số ký hiệu 119/2018/TT-BTC
Ngày văn bản 05/12/2018
Ngày ban hành 05/12/2018
Tệp đính kèm 119-BTC.signed
Trích yếu nội dung Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Văn bản: 166/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 166/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 25/12/2018
Ngày ban hành 25/12/2018
Tệp đính kèm 166.signed
Trích yếu nội dung Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Văn bản: 14/2018/TT-BNV

Số ký hiệu 14/2018/TT-BNV
Ngày văn bản 03/12/2018
Ngày ban hành 03/12/2018
Tệp đính kèm 14-BNV.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Văn bản: 161/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 161/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 29/11/2018
Ngày ban hành 29/11/2018
Tệp đính kèm 161.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản: 01/2018/TT-VPCP

Số ký hiệu 01/2018/TT-VPCP
Ngày văn bản 23/11/2018
Ngày ban hành 23/11/2018
Tệp đính kèm 01 VPCP.signed
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn bản: 45/2018/QĐ-TTg

Số ký hiệu 45/2018/QĐ-TTg
Ngày văn bản 09/11/2018
Ngày ban hành 09/11/2018
Tệp đính kèm 45 (5).signed
Trích yếu nội dung Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Văn bản: 149/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 149/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 16/06/2019
Ngày ban hành 16/06/2019
Người ký duyệt 07/11/2018
Tệp đính kèm 149 2018 ND-CP.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Văn bản: 150/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 150/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 07/11/2018
Ngày ban hành 07/11/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 150 2018 ND-CP.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông