Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

Sở Văn hóa và Thể thao có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1 Văn phòng;

2.2 Thanh tra;

2.3 Phòng Tổ chức pháp chế;

2.4 Phòng Kế hoạch – Tài chính;

2.5 Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

2.6 Phòng Quản lý nghệ thuật;

2.7 Phòng Quản lý văn hóa;

2.8 Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;

2.9 Phòng Quản lý di sản.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở :

3.1. Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long;

3.2. Nhà hát Múa Rối Thăng Long;

3.3. Nhà hát Kịch Hà Nội;

3.4. Nhà hát Chèo Hà Nội;

3.5. Nhà hát Cải lương Hà Nội;

3.6. Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội;

3.7. Bảo tàng Hà Nội;

3.8. Thư viện Hà Nội;

3.9. Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội;

3.10. Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò;

3.11. Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám;

3.12. Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội;

3.13. Trung tâm Thông tin – Triển lãm Hà Nội;

3.14. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội;

3.15. Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội;