Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh

TT Tuần Từ ngày Đến ngày
16 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/04/2019 25/04/2019
15 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 18/04/2019 18/04/2019
13 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 11/04/2019 11/04/2019
12 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 04/04/2019 04/04/2019
11 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 21/03/2019 21/03/2019
10 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 14/03/2019 14/03/2019
09 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 07/03/2019 07/03/2019
08 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 28/02/2019 28/02/2019
07 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 21/02/2019 21/02/2019
06 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 14/02/2019 14/02/2019
05 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 31/01/2019 31/01/2019
04 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 24/01/2019 24/01/2019
03 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 17/01/2019 17/01/2019
02 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 10/01/2019 10/01/2019
48 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 20/12/2018 20/12/2018