Kế hoạch ứng dựng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở VHTT HN giai đoạn 2022-2025509/11/2022

CV 533 KH-SVHTT_1.signed

Kế hoạch tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng và tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn TP năm 202209/11/2022

CV 402 KH-SVHTT_1.signed