Kế hoạch ứng dựng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở VHTT HN giai đoạn 2022-2025509/11/2022

CV 533 KH-SVHTT_1.signed