Ban lãnh đạo

 STT THÔNG TIN
    1 Đồng chí Tô Văn Động

Ngày sinh: 01/01/1961

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư  Đảng ủy – Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 39350343

Email: tovandong_sovhtt@hanoi.gov.vn

    2 Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 28/10/1977

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38247844

Emai: buithithuhien_sovhtt@hanoi.gov.vn

    3 Đồng chí Trần Thị Vân Anh

Ngày sinh: 01/8/1968

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38254138

Email: tranthivananh_sovhtt@hanoi.gov.vn