Ban lãnh đạo

 STT THÔNG TIN
    1 Đồng chí Đỗ Đình Hồng

Ngày sinh: 26/8/1965

Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 39350343

Email: dodinhhong_sovhtt@hanoi.gov.vn

    2Đồng chí Trần Thị Vân Anh

Ngày sinh: 01/8/1968

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38254138

Email: tranthivananh_sovhtt@hanoi.gov.vn

    3Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa

Ngày sinh: 18/3/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38247844

Emai: phamthimyhoa_sovhtt@hanoi.gov.vn

4Đồng chí Phạm Xuân Tài

Ngày sinh: 18/10/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38247844

Emai: phamxuantai_sovhtt@hanoi.gov.vn