Ban lãnh đạo

 STT  THÔNG TIN
    1  Đồng chí Đỗ Đình Hồng

Ngày sinh: 26/8/1965

Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 39350343

Email: dodinhhong_sovhtt@hanoi.gov.vn

    2 Đồng chí Trần Thị Vân Anh

Ngày sinh: 01/8/1968

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38254138

Email: tranthivananh_sovhtt@hanoi.gov.vn

    3 Đồng chí Lê Thị Ánh Mai

Ngày sinh: 27/10/1976

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38247844

Emai: lethianhmai_sovhtt@hanoi.gov.vn

4 Đồng chí Phạm Xuân Tài

Ngày sinh: 18/10/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38247844

Emai: phamxuantai_sovhtt@hanoi.gov.vn