Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2014/QĐ-UBND 20140226 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.
11/2011/QĐ-UBND 20110302 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
70/2013/QĐ-UBND 20131230 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm.
467/SVHTTDL-QLVH 20140225 V/v chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, hoạt động viết và đặt biển hiệu thực hiện đúng quy định của Luật Quảng cáo​
Số 365/SVHTTDL-QLVH 20140214 ​V/v kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trong hoạt đông quảng cáo trên địa bàn Thành phố
1279/QĐ-SVHTTDL 20131119 ​V/v: Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dịch vụ và vận hành hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1238/QĐ-VHTT&DL-TCCB 20121219 V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1238/QĐ-VHTT&DL-TCCB 20121219 V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1259/QĐ-VHTT&DL 20091222 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội​
1259/QĐ-VHTT&DL 20091222 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội​
1001/QĐ-VHTT&DL 20091030 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Màn ảnh sân khấu Hà Nội
1001/QĐ-VHTT&DL 20091030 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Màn ảnh sân khấu Hà Nội
613/QĐ-VHTT&DL 20090731 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Ngày nay​
613/QĐ-VHTT&DL 20090731 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Ngày nay​
612/QĐ-VHTT&DL 20090731 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội​