Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội

Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 383/QĐ-VHTT&DL, Ngày 18 tháng 05 năm 2009

A, Chức năng :

Trường Trường PTNK Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp giáo dục có chức năng đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu thể thao đối với học sinh có năng kiếu thể dục thể thao trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn phổ thông, được các Bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyên và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội tuyển chọn và giới thiệu.

Trường Trường PTNK Thể dục thể thao Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Trường đào tạo cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, do các giáo viên dạy văn hóa và huấn luyện viên thể dục thể thao tham gia giảng dạy.

B, Nhiệm vụ

1. Phối hợp với Trung tâm Huấn luyên và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội tổ chức tuyển sinh đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tiến hành giảng dạy và  đánh giá kết quả học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trường năng khiếu thể dục thể thao;

Tổ chức thi chuyển lớp, chuyển cấp và thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của CBVC đơn vị; quản lý giáo viên, học sinh, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo vien, lao động thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội;

4. Quản lý sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, trang thiết bị được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.