Văn phòng

Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VHTT&DL ngày 2/4/2009 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội
A, Chức năng:
Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở, đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của khối hành chính Sở.
B, Nhiệm vụ:
– Công tác tổng hợp
+ Tổ chức thu thập thông tin nắm bắt tình hình, thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định
+ Trình Giám đốc chương trình, kế hoạch công tác (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm)
+ Xây dựng các văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Sở đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn thực hiện.
+ Hướng dẫn chỉnh lý các dự thảo văn bản của Sở theo quy định hiện hành về thể thức văn bản.
+ Phối hợp các đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu các  cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết toàn Ngành hoặc chuyên đề theo sự phân công của Ban Giám đốc.
+ Dự các cuộc họp, viết biên bản; thông báo nội dung theo chỉ đạo của BGĐ; đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng quy định chế độ làm việc, giao ban hội họp, thông tin báo cáo,…
+ Công tác hành chính – quản trị
+ Tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành công văn đi, đến.
+ Quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản.
+ Quản lý và thực hiện đóng các con dấu của Sở theo quy định.
+ Tổ chức đánh máy, in ấn, sao chụp, phát hành các văn bản của Sở theo đúng thể thức và thủ tục qui định. Tổ chức thực hiện công tác giao liên.
+ Tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc … của Sở
+ Điều phối phương tiện đi lại, phục vụ yêu cầu công tác của Ban giám đốc và các phòng, ban, đơn vị.
+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan; tổ chức xây dựng và thực hiện “Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn”.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính.
+ Tổ chức quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại … của khối hành chính Sở.
– Công tác đối ngoại
+ Tham mưu và là đầu mối giao dịch giúp Ban Giám đốc trong hoạt động hợp tác lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.
+ Tổ chức thực hiện công tác lễ tân (tiếp đón khách, phiên dịch…).
Quản lý tài chính khối hành chính Sở theo quy định hiện hành:
Hướng dẫn các thủ tục tài chính đối với các phòng, ban thuộc Sở.
– Công tác Thi đua – Khen thưởng
+ Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở.
Giúp Giám đốc Sở trình các cấp có thẩm quyền hoặc quyết định khen thưởng các tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vự văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
+  Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng ngắn hạn, dài hạn trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức  phát động, thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao