Thông báo

Thông báo kết luận cuộc họp ngày 07/11/2017 của Hội đồng tuyển dụng, Tổ thư ký Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTT năm 2017

161-TB-SVHTT_1