Số ký hiệu
Ngày văn bản07/12/2020
Ngày ban hành07/12/2020
Tệp đính kèm NQ-15-HDND-2020
Trích yếu nội dungNghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội