Văn bản: 143/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu143/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản10/12/2020
Ngày ban hành10/12/2020
Tệp đính kèm
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế