Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/2008/QĐ-UBND 23/12/2008 Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch thành phố hà nội