Phòng Quản lý lữ hành

A, Chức năng:
Giúp Ban Giám đốc Sở trong công tác quản lý hoạt động lữ hành, tài nguyên du lịch, nghiện cứu thị trường và phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội theo quy định.
B, Nhiệm vụ:
– Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn đối với hoạt động lữ hành.
– Đề xuất và xây dựng các dự thảo văn bản pháp quy, văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý các hoạt động lữ hành trên địa bàn Thành phố.
– Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của thành phố theo quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Tham mưu đề xuất, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của thành phố.
– Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.
– Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.
– Cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động lữ hành của nước ngoài đặt trên địa bàn thành phố theo quy định cảu pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố.
– Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch … của thành phố.
– Tham mưu với Ban giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức klinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn hoạt động đới với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lữ hành theo quy định của pháp luật.
– Tham mưu đề xuất các biện pháp phong, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động lữ hành trên địa bàn.
– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hoạt động lữ hành đối với phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hà Nội.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.