Thông báo

Danh sách đề nghị xét tặng NNND, NNƯT lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 2 năm 2018 đã được Hội đồng Thành phố thông qua

Văn bản đính kèm:

Tải về