Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và TDTT vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTT năm 2017

Văn bản đính kèm:

Tải về