Thông báo

Thông báo điều đỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT Hà Nộ năm 2017

150 TB-SVHTT