Văn bản: 01/2018/TT-VPCP

Số ký hiệu01/2018/TT-VPCP
Ngày văn bản23/11/2018
Ngày ban hành23/11/2018
Tệp đính kèm 01 VPCP.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính