Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
219/KH-HĐ 18/10/2017 Triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
272/BC – BCĐ 02/10/2017 Kết quả thực hiện khâu đột phá về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người HN thanh lịch, văn minh & PT toàn diện đáp
359/KH-SVHTT 29/09/2017 Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ chương trình 04/CTr-TU và năm kỷ cương hành chính 2017
184/BC – STP 28/09/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển VH - XH nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô xây dựng người HN thanh lịch, văn minh từ năm 2016 đến nay
6677/QĐ-UBND 25/09/2017 QĐ v/v ban hành Chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận huyện thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.
118/BC – BDT 25/09/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2017
10/2016/TT-BVHTTDL 01/01/2017 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
04/NQ-HĐND 04/07/2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khai thác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
01/2016/TT-BVHTTDL 04/04/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
2847/UBND-KGVX 12/06/2017 V/v ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đợt 1, năm 2017.
6102/QĐ-UBND 05/09/2017 Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
178/BC – HU 01/09/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" trên địa bàn huyện năm 2017
1714/STTTT – BCXBTT 30/08/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 04/CTr - TU của Thành ủy và kế hoạch số 165/KH - UBND của UBND TP tháng 8/2017
3035/CTPH-BTTTT-BNV 22/08/2017 Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020
1180/BC – KHĐT 11/08/2017 Kết quả thực hiện chương trình 04 CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa XH nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô xây dựng HN thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020