Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
89/2021/NĐ-CP20211018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
526 – CV/BTGTU20210929Triển khai App Mobile Thông tin tuyên giáo
07/2021/TT-TTCP20211001Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
11/2021/TT-BVHTTDL20211006Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
04/2021/TT-TTCP20211001Quy định quy trình tiếp công dân
141/TB-SVHTT20211004TB vv tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Sở VHTT
2203/SVHTT-NSGĐ20210904V.v thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND TP về việc "Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố"
20/NQ-HĐND20210923 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
10/2021/TT-BVHTTDL20211228Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
09/2021/TT-BVHTTDL20210922Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
20210922Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
07/2021/TT-BVHTTDL20210908Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao
Sở VHTT thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố20210904Về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về việc "Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố"
118/TB-SVHTT20210819Thông báo vv thí điểm lặp đặt màn hình LED gắn trên thân cột đèn chiếu sáng tuyên truyền chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn TP.
2398/UBND-KSTTHC20210727Triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch COVID-19