Nếp Sống văn hoá

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 195-KH/TU,  triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Tổ chức Ngày hội đọc sách để nâng cao văn hóa đọc cho thế hệ trẻ

Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) nêu rõ: Những năm gần đây, ở nước ta, văn hóa có bước phát triển về nhiều mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, các giá trị mới đang hình thành và phát triển. Hợp tác văn hóa với nước ngoài ngày càng mở rộng, nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị của thế giới được tiếp thu, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của nhân dân ta.

Tuy vậy, thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Lối sống thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, thích hưởng lạc, sa đọa; cái xấu, cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu tăng lên rõ rệt. Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, quản lý, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, nhằm: tạo phong trào quần chúng sâu rộng, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta. Xây dựng, nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết, bài trừ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại.

Ngoài ra, tạo môi trường sống tốt đẹp, trong sạch, đa dạng; sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa phong phú của nhân dân.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 213-TB/TW, ngày 02/1/2009 của Ban Bí thư về đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… và các nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW được triển khai từ cấp cơ sở, do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì. Các đơn vị trực thuộc và cấp cơ sở tiến hành tổng kết, xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết đảm bảo tiến độ (các đơn vị trực thuộc hoàn thành báo cáo gửi trước 30/5/2020; cấp cơ sở thời gian hoàn thành do cấp trên trực tiếp quyết định). Cấp Thành phố: Tổ chức hội nghị tổng kết (có thể lồng ghép cùng nội dung khác) đảm bảo tiến độ, hoàn thành và gửi báo cáo trước 20/6/2020.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *