Tin tức - Sự kiện

Tập trung hoàn thiện quy định bảo vệ phát triển văn hóa Thủ đô

Trong khuôn khổ Kế hoạch soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), ngày 13/6, Bộ Tư pháp phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Quy định bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô”. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì Hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, thời gian vừa qua, Thành phố đã phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thống nhất, đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024, sửa đổi Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023.

Bộ Tư pháp và UBND Thành phố đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo các chính sách đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất đề xuất và báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Hiện nay, Dự thảo Luật đang trong quá trình được tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đối tượng tác động và hoàn thiện để chính thức tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Dự thảo Luật được kết cấu với 6 chương, 54 điều.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) khái quát một số thông tin về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết: Các quy định liên quan đến việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô trong dự thảo Luật là bước cụ thể hóa mục tiêu mà Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, đó là: “xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.”

Việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Quan điểm xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; quy định các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, khác với pháp luật hiện hành hoặc chưa có quy định để tạo thuận lợi cho Thủ đô phát triển, khai thác tốt các thế mạnh của Thủ đô. Kế thừa, phát triển các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm tốt của Luật Thủ đô năm 2012; rà soát các cơ chế chính sách đặc thù đang thí điểm cho các tỉnh mà phù hợp với Thủ đô để đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này.

Theo đó, cần tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô…

Toàn cảnh Hội thảo

Hội nghị được tổ chức nhằm xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học, tổ chức  về các quy định liên quan đến quy định về bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô, chủ yếu nằm ở các điều 3, 11, 15, 16 và một số điều khoản mới, điều khoản khác của dự thảo Luật.
Vụ trưởng đề nghị các đại biểu phát biểu góp ý ngắn gọn, trực tiếp, đi thẳng vào từng điều khoản liên quan và đề xuất phương án cụ thể để điều chỉnh, bổ sung, quy phạm hóa từng nội dung trong dự thảo nhằm tạo được những cơ chế hiệu quả, thuận lợi và khả thi, giúp Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ về văn hóa theo mục tiêu Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung góp ý về các nội dung: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hoàn thiện cơ chế thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; cơ chế huy động nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính- ngân sách cho phát triển của Thủ đô;  các quy định về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô;  cơ chế, chính sách xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh;  cơ chế, chính sách phát triển văn hóa và giáo dục- đào tạo Thủ đô; Huy động, sử dụng phát triển tiềm lực khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cơ chế, chính sách phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững; cơ chế, chính sách liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế- xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực trọng điểm.

Ông Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đóng góp các ý kiến về việc phát triển văn hóa phi vật thể, hợp tác công- tư… nhằm phát huy giá trị của các di sản trong tình hình mới.

Sau khi nghe các ý kiến, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng phát luật (Bộ Tư pháp) đánh giá các góp ý tại Hội thảo rất cụ thể, đa chiều, Tổ biên tập sẽ tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Cùng với đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo kế hoạch, sau đó tổng hợp, chắt lọc để tiếp thu một cách tối đa, tránh “vênh” giữa các Luật, các Nghị quyết và đảm bảo tính khả thi của dự luật.

Văn Hoàng- Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *