Quy tắc ứng xử

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử

Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, ngày 29/3/2018, của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020.

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn TP Hà Nội.

Người dân khu dân cư số 4 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nghiên cứu Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, ngày 29/3/2018, của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020.
Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các nội dung: Niêm yết công khai 2 Quy tắc ứng xử tại nơi dễ quan sát, nhiều người qua lại phù hợp điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Trình bày Quy tắc ứng xử trong cơ quan trên một mặt giấy (theo mẫu của Sở Văn hóa và Thể thao) phát tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tại bàn làm việc. Đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử vào chương trình sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi đoàn và đánh giá cán bộ hàng tháng. Nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh các cán bộ, công chức vi phạm (là tiêu chí đánh giá phân loại A, B, C của cán bộ công chức). Định kỳ 6 tháng, một năm tổ chức đánh giá sơ kết, nêu gương những điển hình thực hiện tốt; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm.
Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt tới 100% cán bộ, công chức nghiêm túc, gương mẫu thực hiện khi tham gia các hoạt động nơi công cộng. Các cơ quan thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 11- KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020.
Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… trên địa bàn quận, huyện, thị xã, các quận, huyện, thị xã chủ động gửi Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố, đề nghị tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, người lao động chấp hành khi tham gia các hoạt động công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Tuyên truyền Quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo: Lồng ghép các nội dung của Quy tắc ứng xử trong các buổi sinh của thôn, tổ dân phố. Phát tờ rơi nội dung Quy tắc ứng xử tới 100% các hộ gia đình. Tăng cường thời lượng phát thanh trên các phương tiện phát thanh công cộng. Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước, các địa phương tổ chức rà soát, bổ sung các nội dung quy tắc ứng xử vào hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố; trong đó lưu ý các chế tài thực hiện phù hợp với quy định chung và đặc thù của địa phương.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *