Gia đình

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình Thủ đô

Nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Thủ đô, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 27/4/2022 về việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Giữ gìn văn hóa truyền thống

Kế hoạch tập trung thực hiện 8 nội dung, trong đó, ngoài việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện, sẽ tập trung triển khai công tác xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm đạt mục tiêu gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhân rộng và duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Tập trung triển khai công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thông qua triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các chiến dịch truyền thông. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức, gắn với Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa, phù hợp tình hình thực tế. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ch o đội ngũ cộng tác viên các cấp. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, chính sách, pháp luật về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình…

Xây dựng gia đình hạnh phúc. Ảnh minh họa

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ động công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tổ chức các hội nghị triển khai, tọa đàm, tập huấn về công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ Thành phố đến cơ sở. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở. – Tổng hợp kết quả định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *