Tin tức - Sự kiện

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao khuyến khích lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phòng, ban, đơn vị thực hiện công việc bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin tạm thời đến hết ngày 28/02/2021; thực hiện phân công trực làm việc luân phiên tại các phòng, ban, đơn vị, bộ phận đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành công văn số 406/SVHTT-VP, ngày 18/02/2021 về việc phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng , chống dịch COVID – 19  và căn cứ Thông báo số 28/TB- VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID – 19, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng , chống dịch, cụ thể:

Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở về công tác phòng dịch (Chỉ thị 05/CT- TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19; các Công điện: số 1699/CĐ – TTg ngày 02/12/2020, số 1838/CĐ – TTg ngày 27/12/2020 ; số 02/CĐ- UBND ngày 28/01/2021, số 08/CĐ – UBND ngày 03/12/2020 của UBND Thành phố; các Văn bản của UBND Thành phố: số 5844/UBND – KGVX ngày 24/12/2020, số 5833 / UBND – KGVX ngày 28/12/2020, số 5952/UBND – KGVX ngày 31/12/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thực hiện 5K để phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ công tác chuyên môn được giao, khuyến khích lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phòng, ban, đơn vị thực hiện công việc bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin tạm thời đến hết ngày 28/02/2021; thực hiện phân công trực làm việc luân phiên tại các phòng, ban, đơn vị, bộ phận đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Khuyến khích lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến

Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm hàng ngày đến phòng, ban, đơn vị để tiện kiểm soát khi cần thiết.

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 theo Công văn số 268/SVHTT – VP ngày 28/01/2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở chủ động rà soát, thực hiện hết các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo Sở các nội dung vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo về các kết quả phòng, chống, các trường hợp vi phạm những quy định của Bộ Y tế và UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phòng, ban, đơn vị.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *