Gia đình

Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020

Ngày 24/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020.

 

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp Trung ương và hướng dẫn thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì xây dựng kế hoạch,hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở Trung ương theo định kỳ hàng quý,báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm.

Hoạt động của cấp Trung ương gồm các nội dung: Xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế; tổ chức các cuộc họp liên ngành cấp Trung ương về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo phương thức lồng ghép với hoạt động kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình năm 2020 tại các địa phương (có kế hoạch riêng).

Hướng dẫn địa phương và phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương thực hiện hoạt động truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”.

Hoạt động tại địa phương (63 tỉnh, thành) là: Xây dựng kế hoạch, triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Xây dựng chương trình phối hợp liên ngành theo hướng dẫn của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và thực tế tại địa phương.; Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình tại cơ sở; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương theo quy định.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy chế, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tại địa phương; Bố trí, huy động các nguồn lực thực hiện Quy chế đạt hiệu quả cao.

Bộ VHTTDL yêu cầu các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, nghiêm túc, đúng quy định hiện hành và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

L.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *