Tin ngành

Xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô tiêu biểu cho nền văn hóa cả nước

​HNP – Ngày 29/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu kết luận, khái quát lại những kết quả chính trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng bộ Thủ đô, đồng thời đề ra những nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô trong thời gian tới.

 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với 5 mục tiêu, 10 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp lớn đã mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Nghị quyết khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy của sự phát triển kinh tế – xã hội”. Tinh thần đó tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ, được các văn kiện Đại hội IX, X, XI và Cương lĩnh của Đảng tiếp tục bổ sung, phát triển, trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị phong phú và lớn lao truyền thống văn hóa của dân tộc, đồng thời, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại. Với vị trí, vai trò Thủ đô, văn hóa Hà Nội luôn luôn tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa đất nước. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố nói chung, của các địa phương trước khi hợp nhất về Hà Nội nói riêng, đều nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô, và về yêu cầu xây dựng, phát triển văn hóa tương xứng với vị trí Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục và giao dịch quốc tế của cả nước. Trong từng nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ Thành phố đã xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình công tác lớn trên lĩnh vực văn hóa, nổi bật là: Chương trình số 08 của Thành ủy (khóa XIV) về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”; Chương trình số 04 của Thành ủy (khóa XV) về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *