Gia đình

Huyện Chương Mỹ triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình, UBND huyện Chương Mỹ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến, quán triệt các văn bản của trung ương và thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030”; kế hoạch thực hiện “Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025”…Tăng cường triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan…các chính sách, pháp luật về gia đình, kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình, những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; đồng thời phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Tổ chức chiến dịch truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12)…

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc thi hành pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, thị trấn. Đồng thời triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình mới về xây dựng gia đình hạnh phúc; phát triển bền vững; phòng, chống bạo lực gia đình…

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn  chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác gia đình năm 2022, nhằm giữ gìn và lan tỏa những chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống gia đình; đẩy mạnh sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ về vai trò của gia đình.

Thảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *