Quy tắc ứng xử

Lồng ghép việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào các danh hiệu văn hóa

Nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng được huyện Đan Phượng triển khai thực hiện lồng ghép với các mô hình xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tạo ra những hiệu quả rõ rệt với tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa năm sau đều cao hơn năm trước.

Chiều 12/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố làm việc với huyện Đan Phượng về việc triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử (QTƯX) của Thành phố trên địa bàn năm 2023. Tại huyện Đan Phượng, Đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện 2 QTƯX tại bộ phận 1 cửa và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND xã Tân Hội và UBND huyện Đan Phượng.

Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Đan Phượng

Theo báo cáo của huyện Đan Phượng, ngay khi UBND Thành phố ban hành 02 Quy tắc ứng xử, UBND huyện đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện. Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; hướng dẫn lồng ghép những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong việc sửa đổi, bổ sung Quy ước tổ dân phố và các nội dung xây dựng nông thôn mới, tiêu chuẩn xây dựng “thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy tắc ứng xử; Tổ chức in phát hành tờ rơi, cuốn tài liệu Quy tắc ứng xử đến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị huyện, xã, thị trấn, Chủ nhiệm nhà văn hóa, trưởng thôn, cụm dân cư, tổ dân phố… Thực hiện niêm yết và thường xuyên rà soát, bổ sung niêm yết 02 bảng Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, trung tâm Văn hóa – Thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, di tích lịch sử – văn hóa. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện tích cực triển khai các nội dung liên quan tới việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử: Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành phát động. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng và củng cố “Tổ hòa giải 5 tốt” ở cơ sở. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt thực hiện Chỉ thị 22 của Huyện ủy trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội và ứng xử văn hóa tại cấp huyện, cấp xã. Tập trung triển khai tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện; Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; Ban Dân vận Huyện ủy triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023… Tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung: Xây dựng nền hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hành công việc theo nội dung “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”; định hướng cho cán bộ, công chức các chuẩn mực giải quyết công việc với tổ chức và công dân, thực thi công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc huyện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi công vụ, thời gian làm việc, trang phục đảm bảo lịch sự, phương thức làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, gương mẫu về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật…

Xây dựng nền hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hành công việc theo nội dung “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”

Bên cạnh đó, Đan Phượng cũng tập trung chỉ đạo xây dựng 7 mô hình văn hóa tiêu biểu như: Mô hình Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình Trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch; Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Mô hình cơ quan văn hóa, ứng xử hay, nói lời đẹp; mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại. Năm 2023 các đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các mô hình đã thực hiện từ các năm trước: 17 đơn vị thực hiện Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, Mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại; 58 trường học thực hiện Mô hình xây dựng Trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp, Mô hình Nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng được duy trì thực hiện tốt tại các cơ quan, đơn vị huyện và 15 UBND xã, 01 thị trấn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn, UBND huyện triển khai “Mô hình một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, văn minh”; “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân”; mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các xã, thị trấn và huyện; mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại. Mô hình điểm thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện và nhân rộng tại các xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử. Đồng thời đổi mới, hoàn thiện nâng cao mức độ hài lòng của người dân, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Góp phần, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện 02 bộ “Quy tắc ứng xử” của Thành phố, thực hiện hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận 1 cửa huyện Đan Phượng được đầu tư đầy đủ, hiện đại.

Cùng với đó, việc triển khai bộ QTƯX nơi công cộng trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng được cụ thể hóa bằng các mô hình như: Mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp; Mô hình thôn, cụm dân cư, tổ dân phố thông minh; Mô hình Tổ dân phố kiểu mẫu, Mô hình sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi; mô hình Chợ văn minh – an toàn – hiệu quả; Mô hình phòng cháy chữa cháy cộng đồng, mô hình camera an ninh; Mô hình hướng dẫn Nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình di tích lịch sử văn hóa-điểm đến an toàn, hấp dẫn tại các di tích lịch sử trên địa bàn; mô hình làng nghề an toàn về an ninh trật tự, mô hình “tổ xung kích phòng chống tội phạm”, mô hình “nhà trường an toàn về an ninh trật tự”… Ở các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố phát động phong trào thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng bằng những việc làm thiết thực: Đảm nhận vệ sinh môi trường các công trình công cộng, tham gia công tác tự quản các tuyến đường, các điểm văn hóa lịch sử… Tổ chức các phong trào và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được huyện lồng ghép với các mô hình xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã tạo ra hiệu quả rõ rệt. Kết quả, tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa, năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 92,2%; 99,2% làng, cụm dân cư; 88,9% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Phấn đấu năm 2023, tỷ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ước đạt 92,5%; 89,3% làng, 88,9% tổ dân phố đạt danh hiệu ăn hóa. Đồng thời gắn thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng với mô hình xây dựng thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” trên địa bàn huyện.

Việc lồng ghép việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã tạo ra hiệu quả rõ rệt.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, bộ phận 1 cửa xã Tân Hội cũng như UBND huyện Đan Phượng đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sắp xếp ngăn nắp, khoa học, nhiều cây xanh, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp đến liên hệ làm việc. bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng nhiều kênh, nhiều hình thức đa dạng; bổ sung, thay mới những bảng biển QTƯX đã cũ bạc màu… nhằm tạo hiệu quả lan tỏa sâu rộng 2 QTƯX đến toàn bộ CBCCVCNLĐ và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao đổi tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc sau khi nghe ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng chia sẻ, huyện nhận thức rất rõ việc cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện 2 QTƯX cũng chính là tinh thần xuyên suốt của huyện ủy – HĐND – UBND huyện Đan Phượng và các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đối với sự nghiệp văn hóa, các nội dung về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa của huyện và trong đó quy tắc ứng xử ngay từ những ngày đầu triển khai. Huyện xác định, mặc dù toàn hệ thống chính trị của huyện luôn cố gắng phấn đấu thực hiện một cách tốt nhất việc triển khai 2 QTƯX nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để điều chỉnh cũng như cụ thể hóa thêm một cách sâu sắc hơn trong nội dung triển khai 2 bộ QTƯX trên toàn huyện.

Thúy Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *