Quy tắc ứng xử

Mỹ Đức tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ

Ngày 3/9, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Văn bản số 1288/UBND-VHTT triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát các chỉ tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy; chỉ đạo của Thành phố và huyện về thực hiện “Chương trình phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2016-2020, theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, ban, ngành mình phụ trách, đặc biệt các chỉ tiêu còn khó khăn đưa ra giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu.

Hội nông dân xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức tìm hiểu về quy tắc ứng xử.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử cùa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Đề án văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018, của Thủ tướng Chính phủ, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử; văn hóa công vụ, thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phục vụ các sự kiện quan trọng của Đất nước, Thủ đô và của huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở khắc phục những tồn tại hạn chế. Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn ở các trường học. Phòng Y tế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện triên khai các mô hình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện.

Thái Nguyên

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *