Gia đình

Phấn đấu đến năm 2025, 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).


Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 gồm những nội dung sau:

Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình. Vụ Pháp chế nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương.

Các gia đình ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân ký cam kết thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Ảnh: ND

Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Vụ Gia đình xây dựng bộ công cụ bao gồm các mẫu phiếu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức việc đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình.

Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hằng năm báo cáo (lồng ghép trong báo cáo về công tác gia đình) tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương, tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ VHTTDL yêu cầu thực hiện Kế hoạch bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

H.A

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *