Văn hóa cơ sở

Quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2020

UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các nội dung nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn đến năm 2020.

Quận Đống Đa đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gồm: Nhà sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận. Theo đó, đến năm 2020, phấn đấu 50% tổ dân phố trên địa bàn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% phường trên địa bàn quận có hội trường được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử đụng trong năm để tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí cho nhân dân; Hoàn thiện Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận.

Để thực hiện các mục tiêu trên, quận sẽ tổ chức thực hiện Hướng dẫn của thành phố Hà Nội về các tiêu chí hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Rà soát, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thiết thực hiệu quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng. Đặc biệt, rà soát hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng tại tổ dân phố. Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của thành phố về cơ chế, chính sách, tổ chức, quản lý, điều hành đối với các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao từ quận đến cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố về xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Cùng với đó, đầu tư, xây dựng về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận. Chú trọng việc quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của các nhà sinh hoạt cộng đồng tại tổ dân phố. Quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và người dân tham gia tích cực vào việc quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa, cộng tác viên cơ sở; đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Đẩy mạnh. tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong tình hình xây dựng và phát triển hiện nay. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân, tạo điều kiện thực hiện việc tự chủ hoạt động của các thiết chế văn hóa. Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Hà Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *