Tin tức - Sự kiện

Tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày 10/3/2020, UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số56/KH-UBND về việc tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020.

Kế hoạch đề ra nhằm tuyên truyền góp phần tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2020;  Cổ vũ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, chủ động và tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

Nội dung tuyên truyền gồm các chủ đề quan trọng: Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy – HĐNĐ – UBND Thành phố; Phát triển kinh tế; Công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường; Phát triển văn hóa – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; Cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố:  Tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy – HĐND . UBND Thành phố; công tác phối hợp, giám sát giữa UBND Thành phố và Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên.

Thực hiện năm chủ đề: “ Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp ” …

Về phát triển kinh tế: Tuyên truyền các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tăng trưởng; các giải pháp cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020; khuyến khích các hộ , cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp . . . . Tuyên truyền các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao; các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ , đẩy mạnh xuất khẩu; cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” .

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quảng bá, xúc tiến và liên kết sản phẩm du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,…

Về công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường: Tuyên truyền việc xây dựng thành phố thông minh trong đó có phát triển giao thông thông minh của Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch xây dựng tại các đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu, các quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị; các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị.

Tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại; Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại; Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Các giải pháp đồng bộ xử lý ô nhiễm nước sông, hồ và có giải pháp xử lý ô nhiễm không khí; giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra các rủi ro theo Đề án “Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội”.

Về phát triển văn hóa – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế: Tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình số 04/CTr-TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; tuyên truyền các sự kiện văn hóa – thể thao năm 2020 nhân dịp các ngày lễ lớn: 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội; 1010 năm Thăng Long-Hà Nội; Giải đua xe công thức 1…

Tuyên truyền về triển khai và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 – 2021; các giải pháp đột phá phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; Các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; tiến trình xây dựng và hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao.

Tuyên truyền Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; Chương trình Sức khỏe Việt Nam. Chủ động tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh;…

Về cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính; cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng.

Về công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế: Tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là các sự kiện: Năm Chủ tịch ASEAN 2020; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9… Công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng,..

UBND Thành phố cũng đặt ra công tác tuyên truyền cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, công tác tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương. Tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động truyền thông.

V.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *