Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155/KH-TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025 được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ Sở, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Sở đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015- 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

32/32 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 theo đúng tiến độ, kế hoạch; đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao; Nhân sự dự kiến tham gia Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đã được Đảng ủy Sở phê duyệt.

Bộ phận tham mưu đã xây dựng xong dự thảo khung Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo Tiểu ban nhân sự xem xét, quyết định. Tổng hợp các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các chi bộ trực thuộc Sở, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và việc tổ chức thảo luận, xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội, xây dựng phương án nhân sự cấp ủy đã hoàn tất. Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội được triển khai trang trọng an toàn và đúng tiến độ. Tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng, với quyết tâm tổ chức thành công Đại hội vào ngày 8 và 9/6/2020 tại Nhà Văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *