Quy tắc ứng xử

Quận Hà Đông triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng giai đoạn 2021-2025

Để QTƯX nơi công cộng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, quận Hà Đông yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm; quán triệt việc thực hiện QTƯX tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời nhắc nhở, phê bình cá nhân thực hiện sai QTƯX…

Ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về 02 bộ Quy tắc ứng xử, quận Hà Đông đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện một cách kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung 02 Quy tắc ứng xử được quận tổ chức hiệu qủa bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, Bản tin Hà Đông, Cổng Thông tin điện tử, tuyên truyền trực quan, qua mạng xã hội, qua các hội thi, hội diễn, tọa đàm…Ngành Văn hóa đã phát 87.175 tờ rơi với nội dung tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng phát đến từng gia đình và niêm yết tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, các điểm công cộng; in và bàn giao 100 pano tuyên truyền treo tại các di tích trong dịp lễ hội xuân.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đã được quận triển khai nghiêm túc, thực hiện hàng năm từ quận xuống cơ sở. Quận đã phát động thi đua triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong toàn quận, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ quận đến cơ sở. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận đã và đang được triển khai linh hoạt, sáng tạo tại một số địa phương, các điểm di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng.

Xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng với những chuẩn mực đạo đức được thực thi bởi những cá nhân cụ thể là một yêu cầu cần thiết, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi người sống và làm việc được tốt hơn. Với mục tiêu từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn quận phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 4 nhóm nội dung: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền QTƯX nơi công cộng. Nâng cao chất lượng thực hiện QTƯX nơi công cộng gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, trong đó chú trọng rà soát quy ước, bổ sung nội dung QTƯX nơi công cộng vào quy ước của tổ dân phố để công khai thực hiện ở từng đơn vị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở địa phương gắn với thực hiện QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện QTƯX; xây dựng nội dung, kế hoạch cho năm tiếp theo.

Để QTƯX nơi công cộng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, quận Hà Đông yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm; quán triệt việc thực hiện QTƯX tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời nhắc nhở, phê bình cá nhân thực hiện sai QTƯX. UBND các phường chỉ đạo Ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thực hiện niêm yết QTƯX; tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết và thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh thực hiện QTƯX…

Thảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *